Nieuwe onderzoeken ingediend en besproken augustus en september 2014

APRICOT trial: Anesthesie bij kinderen, een observationeel onderzoek                                                                 Onderzoeker: C.T. van Doorn en V. Gerling, anesthesiologen

Rol huisarts: geen

 

Het doel dit onderzoek is de kwaliteit en veiligheid van de anesthesie bij kinderen te verbeteren.

Dit onderzoek gebeurt gelijktijdig in talrijke Europese ziekenhuizen en kadert in het bestuderen van mogelijke problemen en risico’s, als ook hun oorzaken, verbonden aan anesthesie en/of sedatie.

Men wil een aantal gegevens verzamelen over de gezondheidstoestand en de anesthesiebehandeling van het kind. Dit onderzoek gaat enkel over regulier bestaande informatiegegevens en zal de anesthesiologische zorg van het kind niet beïnvloeden.

 

Information needs of patients with haematological malignancies and their partners            

Onderzoeker: dr. J.C. Regelink, internist

Rol huisarts: geen

 

In dit onderzoek wordt de deelname van de patiënt gevraagd voor het invullen van een enquête.

Deze bestaat uit verschillende vragenlijsten over:

1) de behoefte aan informatie over de ziekte, de behandeling en praktische zaken;

2) de tevredenheid met de ontvangen informatie;

3) informatie over vruchtbaarheid en seksualiteit;

4) omgaan met medisch bedreigende situaties en

5) kwaliteit van leven.

 

Dit onderzoek wordt herhaald na 3, 6, 12 en 18 maanden, zodat men de behoefte aan informatie ook over de tijd heen kan volgen. Daarnaast wil men één van de naasten, bijvoorbeeld partner of een familielid, vragen om mee te doen aan dit onderzoek, om ook een beter inzicht te krijgen in hun informatiebehoefte en tevredenheid over de aangeboden informatie.

 

Rapid on-site evaluation (ROSE) vs. randomly collected samples from mediastinal               

and abdominal lymph nodes obtained by endoscopic ultrasound-guided fine-needle-aspiration

Onderzoeker: dr. M.P. Schwartz, MDL-arts

Rol huisarts: geen

 

Vergelijking van twee verschillende technieken voor de beoordeling van lymfeklierbiopten. Beoordeling na elke afzonderlijke punctie of na een serie van vijf puncties. Het doel van dit onderzoek is om de toegevoegde waarde van een cyto-analist van de pathologie op locatie te onderzoeken. Hierbij zal worden gekeken naar aspiraten uit mediastinale en abdominale lymfeklieren verkregen door middel van endo-echo geleide dunne naald aspiratie.

 

MYOMARKER-studie: ‘ Myocardial ischemia detection by circulating biomarkers’    

Onderzoeker: dr. A. Mosterd, cardioloog

Rol huisarts: geen

 

Het onderzoeken van de diagnostische en prognostische waarde van nieuwe biomarkers (extracellulaire vesicle eiwitten/miRNA en genexpressie profielen van in het bloedplasma circulerende cellen) voor ischemisch coronair lijden in patiënten met symptomen verdacht voor angina pectoris.

 

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe bloedtesten die de cardioloog in de toekomst zouden kunnen helpen om een diagnose te stellen bij mensen bij wie de verdenking bestaat op vernauwingen in de kransslagvaten rond het hart (zogenaamd coronairlijden) als oorzaak van hun klachten.

 

Male Breast Cancer: prospective into perspective             

Onderzoeker: dr. I.O. Baas, internist-oncoloog

Rol huisarts: geen

 

Betreft een registratiestudie van patiënten in een nationale database met gebruik van restmateriaal (tumormateriaal) en het afnemen van extra bloed t.b.v. een biobank. Vanuit de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is het initiatief genomen tot het opzetten van deze prospectieve studie naar de behandeling en behandelingsresultaten bij mannelijke borstkankerpatiënten. De studie bouwt voort op een retrospectieve studie die de (diagnose)periode 1989-2009 betrof.

In de prospectieve registratiestudie kunnen met name meer gegevens worden verzameld over leefstijlfactoren en aspecten die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten voor "Quality of Life". Deze worden vóór de start van de behandeling, na 1 jaar en na 5 jaar voorgelegd aan de patiënt.

 

PAPA study: Pharmacokinetics of nadroparin in venous thromboembolism prophylaxis in critically

ill patients - an observational pilot study                                                                                                       

Onderzoeker: dr. R. ter Heine, ziekenhuisapotheker

Rol huisarts: geen

 

Doel van het onderzoek:

Primair: het kwantificeren van de farmacokinetiek van profylactisch gedoseerde nadroparine in ernstig zieke patiënten;

Secundair: het screenen voor covariaten van deze farmacokinetiek.

Het onderzoek betreft de farmacokinetiek van profylactische nadroparine in intensive care patiënten.

 

PISA-trial: ‘Multimodal treatment of perianal fistulas in Crohn’s disease: seton versus

anti-TNF versus advancement plasty’                                                                                                                         

Onderzoeker: dr. E. Consten, chirurg

Rol huisarts: geen

 

Het betreft een vergelijkingsstudie.

Doel van het onderzoek is een richtlijn creëren voor de behandeling van Crohnse fistels. Deze is er nu niet. Middels deze studie, waarbij chirurgie vergeleken zal worden met medicamenteuze behandeling, hoopt men tot een consensus voor de dagelijkse praktijk te komen. Hierbij zullen ook kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit worden meegenomen.

 

Retrospectief status onderzoek naar de uitkomsten van monochoriale tweelingzwangerschappen

(periode 2000 t/m huidig).                                                                                                                                       

Onderzoeker: dr. I.M. Evers, gynaecoloog

Rol huisarts: geen

 

Het effect van de invoering van een nationale richtlijn ten aanzien van tijdstip van bevallen op de mortaliteit van pasgeborenen. Het betreft een datacollectie van 2000 t/m juni 2014. Het doel van deze studie is het onderzoeken of er door het invoeren van deze richtlijn een dalende trend in het prospectief risico op sterfte na 32 weken zwangerschapsduur in de periode na 2011 wordt waargenomen, in ziekenhuizen in de regio Utrecht.

 

CONTEXT study: Downsides of Being Well-informed: Tracking and Preventing Chemotherapy-

Related Cognitive Problems in Breast-Cancer Patients                                                                           

Onderzoeker:  dr. I.O. Baas, internist-oncoloog

Rol huisarts: geen

 

Doel van dit onderzoek is om effecten te verduidelijken van verschillende vormen van patiëntinformatie op bijwerkingen van chemotherapie in het bijzonder, het vaststellen van de ernst en duur van (negatieve) informatie-effecten op cognitieve bijwerkingen van chemotherapie bij borstkankerpatiënten. Daarnaast is het doel om potentiële effectieve interventies te bekijken om de negatieve effecten van informatie te verminderen.