Meander Medisch Centrum stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen patiënt, dan wel bezoeker van de website en de behandelaar aan te vullen, niet te vervangen.

Aansprakelijkheid

Meander Medisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van informatie die Meander Medisch Centrum op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Meander op deze site verwijst.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Meander Medisch Centrum worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan de afdeling Communicatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Meander Medisch Centrum en van derden rusten. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van Meander Medisch Centrum, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Onafhankelijk

Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van Meander Medisch Centrum. Onze site toont geen enkele vorm van advertenties en/of reclame. Ook de medische informatie op deze website wordt niet beïnvloed door de wijze van financiering.

Wijzigingen

Meander Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.