Trombosedienst

De Trombosedienst bewaakt en regelt de antistollingsbehandeling van uw patiënten met vitamine K-antagonisten (VKA’s).

Terug

Behandeling aanvragen

Instructies voor doorgeven wijzigingen

Om de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) te borgen, moet de Trombosedienst goed geïnformeerd worden over alle zaken die van invloed zijn op de behandeling met VKA’s. Het gaat hierbij om alle veranderingen die effect kunnen hebben, zoals:

Wijzigingen in de medicatie/dosering

  • Het starten en stoppen van medicatie loopt via de Apotheek.

Het doorgeven van geplande ingrepen in de eerste lijn

Het staken van de antistollingsmedicatie

Complicaties die mogelijk gerelateerd zijn aan de antistollingsbehandeling (met VKA’s, DOAC’s en LMWH)

Gegevensuitwisseling bij intramusculaire injecties

  • Bij een intramusculaire injectie beoordeelt de behandelend arts of de intramusculaire injectie subcutaan of intracutaan gegeven kan worden. Zo niet, instrueer de patiënt dan om contact op te nemen met de Trombosedienst en de injectie te melden. De Trombosedienst informeert de patiënt over eventuele aanpassing in het schema.

Huisartsen Eemland werkafspraken antistolling

Regionaal Expertisecentrum Antistolling Meander

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum vormt samen met relevante ketenpartners het 'Regionaal Expertisecentrum Antistolling'. Door minimaal twee keer per jaar een overleg te organiseren, spant de Trombosedienst zich in om de aanwezige ervaring en op de meest recente inzichten gebaseerde kennis actief te delen met de ketenpartners. Met als doel om een eenduidige en coherente wijze van antistollingsbehandeling door de hele keten te bevorderen. Tevens wordt er twee keer per jaar met de ketenpartners een complicatiebespreking gehouden.

Inzage in uitslagen en doseerschema’s

  • De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum maakt gebruik van de antistollingsmodule van Portavita. Hierin registreren wij onder andere de INR-uitslagen en de doseerschema’s van patiënten.
  • U kunt gratis gebruik maken van de inzagefunctie van deze module. Als u zich wilt aanmelden, stuurt u een e-mail naar trombosedienst@meandermc.nl. Vermeld hierin de naam van uw praktijk en de huisartsen die verbonden zijn aan uw praktijk met AGB-code.

De Trombosedienst vraag alle patiënten toestemming om gegevens over de antistollingstherapie uit te mogen wisselen met behandelaars.

Contact

Voor huisartsen en apothekers zijn wij 24 uur per dag te bereiken via telefoon: 033 – 850 5050 of via e-mail: trombosedienst@meandermc.nl. Buiten kantooruren vraagt u naar de dienstdoend klinisch chemicus, die heeft toegang tot de doseergegevens van uw patiënt. Bij medisch inhoudelijke vragen raadpleegt de klinisch chemicus de hematoloog-oncoloog.

Op zaterdag kunt u vragen over de dosering stellen aan de doseeradviseur, telefonisch bereikbaar tussen 16:00 uur en 17:00 uur op 06 -17 85 33 00.