Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klachtencommissie

Als u een oordeel wilt over of iets fout is gegaan of gedaan, dan kunt u uw klacht, via de klachtenfunctionaris, voorleggen aan de Klachtencommissie van Meander Medisch Centrum. De Klachtencommissie doet onderzoek en beoordeelt of uw klacht gegrond is of niet. 

 

Hoe werkt de Klachtencommissie?

  • Alleen de patiënt zelf of iemand die door de patiënt gemachtigd is, kan een klacht indienen. De klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.
  • Als het voor de behandeling van uw klacht nodig is uw (medisch) dossier in te zien, dan heeft de commissie daarvoor uw toestemming nodig. Hiervoor krijgt u een machtigingsformulier toegestuurd.
  • De Klachtencommissie onderzoekt of uw klacht gegrond is. Uw klacht wordt voorgelegd aan de medewerker of specialist tegen wie uw klacht gericht is. Aan hem of haar wordt een reactie op uw brief gevraagd.
  • De commissie nodigt u in principe uit voor een hoor- en wederhoor gesprek. Dit is een gesprek waarbij u en de aangeklaagde medewerker of specialist nadere informatie kunnen geven, zodat de Klachtencommissie tot een conclusie kan komen.
  • Het onderzoek wordt in principe binnen zes weken afgerond, met eventueel een uitloop tot tien weken. Hierna doet de Klachtencommissie een uitspraak over uw klacht. U ontvangt deze uitspraak op schrift. Zo nodig adviseert de Klachtencommissie de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum over te nemen maatregelen ter verbetering van de zorg.

 
Leden van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit:

  • een voorzitter (niet verbonden aan ons ziekenhuis)
  • een lid (niet verbonden aan ons ziekenhuis), voorgedragen door de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum
  • een medisch specialist
  • een teammanager
  • een ambtelijk secretaris

Als uw klacht te maken heeft met een lid van de commissie, dan mag deze niet aan de behandeling van de klacht deelnemen. Er komt dan een vervanger. Als een klacht meer deskundigheid vereist dan binnen de Klachtencommissie aanwezig is, dan wint deze advies in bij een neutraal (extern) deskundige.


Vertrouwelijkheid
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De leden van de Klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht.

 

Lees het Reglement van de Klachtencommissie