Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategische beleid van Meander Medisch Centrum, het functioneren van de Raad van Bestuur en fungeert daarnaast als klankbord voor de leden Raad van Bestuur.

Terug

Samenstelling en commissies

De leden van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • De heer prof. dr. G.P. (Gert) Westert (voorzitter)
  • Mevrouw dr. L. (Loes) Kater MBA (vice-voorzitter)
  • Mevrouw. drs. J. (Janine) van Diggelen RA
  • De heer drs. R.H. (Tom) Kliphuis
  • Mevrouw prof.dr.drs. M. (Marlies) Schijven

Op de foto van links naar rechts: prof. dr. drs. M. (Marlies) Schijven, prof. dr. G.P. (Gert) Westert (voorzitter), dr. L. (Loes) Kater MBA (vice-voorzitter), drs. R.H. (Tom) Kliphuis en drs. J. (Janine) van Diggelen RA.  

Voor wat betreft de bezoldiging, de overlegstructuur en het rooster van aftreden wordt verwezen naar het Jaarbeeld van Meander Medisch Centrum.

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever voor de leden Raad van Bestuur. Specifiek is deze taak belegd bij de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij houden toezicht op en doen voorstellen voor de benoeming en beloning van de Raad van bestuur. Ook voeren de commissieleden periodiek functioneringsgesprekken met de leden Raad van Bestuur.  Voor deze taak wordt verantwoording afgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht tijdens de reguliere vergaderingen. Ook het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks geëvalueerd.

Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De auditcommissie Financiën en Vastgoed bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de CFO van de Raad van Bestuur. Ondersteuning wordt verleend door een materiedeskundige secretaris. Onderwerpen die geagendeerd worden zijn o.a. de financiële resultaten en risico’s, de jaarrekening en het accountantsverslag, (meerjaren)begroting, het vastgoedbeleid, het treasurybeleid en het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem. De commissie komt ca. 4 keer per jaar bijeen. Terugkoppeling van deze vergaderingen vindt plaats aan de voltallige Raad van Toezicht door het beschikbaar stellen van de notulen c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Naast twee leden van de Raad van Toezicht wordt de commissie gevormd door een lid Raad van Bestuur met de portefeuille Kwaliteit en de (beleidsmatige)ondersteuning wordt verleend door de beleidsadviseur Kwaliteit. Onderwerpen die geagendeerd worden zijn o.a. het jaarplan Kwaliteit, de voortgangsrapportages Kwaliteit en Patiëntveiligheid (bijv. inspectierapportages etc) en de voortgang op de kwaliteitsindicatoren.

Vanuit deze commissie wordt geparticipeerd in het tweejarig onderzoek ‘Beter leren toezien’. Dit onderzoek richt zich op het exploreren en expliciteren van de rol van Raden van Toezicht bij het toezien op patiëntveiligheid. Doel is het achterhalen van praktische handvatten om het toezicht adequaat uit te voeren. De commissie komt drie keer per jaar bijeen. Terugkoppeling van deze vergaderingen vindt plaats aan de voltallige Raad van Toezicht door het beschikbaar stellen van de notulen c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht.

Reglementen