Aandachtsgebieden

De Cliëntenraad is onderverdeeld in verschillende werkgroepen met ieder een eigen aandachtsgebied. De gebruikelijke werkzaamheden volgen uit de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg. Daarnaast werkt de Cliëntenraad iedere periode aan één of meerdere thema’s die werkgroep overstijgend zijn en waar we ons extra voor willen inzetten. De werkgroepen en het thema is vastgesteld voor de periode 2021-2023. De vorige periode liep van 2017-2019 met uitloop naar 2020.


Terug

Werkgroepen

De Cliëntenraad heeft voor de periode 2021-2023 de werkzaamheden verdeeld over 3 werkgroepen:

Kwaliteit en Veiligheid

Tot de kernactiviteiten van deze werkgroep behoort het monitoren en stimuleren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, bijvoorbeeld door de Cliëntenraad te vertegenwoordigen in de stuurgroep kwaliteit & veiligheid.
We ondersteunen, in de brede zin van het woord, de activiteiten die hieraan bijdragen. Verder monitoren we de toepassing van de klachtwet en klachtenafhandeling. Voorbeelden van belangrijke onderwerpen zijn toegangstijden, voorzieningen in het ziekenhuis, kwaliteitsrapportages op gebied van incidenten, voeding, scholing, klantbeloften (uitleg) en feedback van patiënten in Zorgkaart Nederland.

Informatisering en Communicatie

Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatisering, en kijkt specifiek naar de impact op de patiënten hiervan. Ook het verzamelen en gebruiken van data, inclusief privacy in brede zin heeft onze aandacht. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwikkelingen rondom het EPD, de patiëntroute maar ook ontwikkelingen zoals videobellen en slimme meters. Verder volgt deze werkgroep de communicatie van het ziekenhuis naar patiënten en gaan we ook kijken hoe we als cliëntenraad onze communicatie kunnen verbeteren. Deze werkgroep is ook verantwoordelijk voor de kwartaalrapportages  . 

Organisatie en Samenwerking

We houden de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkelingen van het financieel beleid, sociaal beleid en strategisch beleid van het MMC vanuit patiënt en cliëntperspectief. Daarbij proberen we invloed uitoefenen waar dit in het belang is van de patiënt. Standaard activiteiten zijn het uitbrengen van advies op de jaarrekening, eventuele samenwerkingen, buitenklinieken, verhuizingen, verbouwingen en ketenzorg.

Thema's

Het algemene thema waar de Cliëntenraad zich extra voor in gaat zetten in de periode 2021-2023 is: bereiken achterban. Op dit moment zijn we bezig dit verder uit te werken. In de periode 2017 - 2019 is extra aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Gezondheidsvaardigheden

Meander Medisch Centrum heeft als missie om partner van de patiënt te zijn. Dat betekent dat van iedereen die in aanraking komt met het ziekenhuis wordt verwacht dat zij voldoende vaardigheden bezitten om als partner van Meander te kunnen optreden. Wij zullen de komende tijd proberen om alle medewerkers van Meander er bewust van te maken dat niet iedere patiënt voldoende gezondheidsvaardigheden heeft om te kunnen functioneren als partner van Meander. Bij gezondheidsvaardigheden gaat het om hoe geletterd en taalvaardig iemand is, hoe hij kennis en informatie verwerft, hoe hij psychologisch en sociaal vaardig is etc. Als de medewerkers van Meander zich er bewust van zijn dat niet iedereen beschikt over voldoende gezondheidsvaardigheden, dan kunnen ze daar ook rekening mee houden in hun bejegening van de patiënt. Daarnaast kan bekeken worden hoe deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden etc. De Cliëntenraad organiseerde op 19 november 2019 een symposium over het onderwerp Beperkte Gezondheidsvaardigheden. Lees het verslag van dit symposium.

Digitale technologie in Meander

Ook Meander Medisch Centrum digitaliseert. Er is een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), er worden allerlei app’s ontwikkeld voor verschillende afdelingen of aandoeningen en via het patiëntenportaal Mijn Meander kan tegenwoordig digitaal bij sommige afdelingen een afspraak worden gemaakt of gewijzigd. Wij zien voor de cliënt in de ontwikkeling van de digitale wereld in Meander een belangrijke rol weggelegd. Veel initiatieven zijn immers gericht op een betere communicatie met de patiënt of op een sneller herstel enz. Wij willen er op gespitst zijn dat er genoeg inbreng van de cliënt is in de ontwikkeling en invoering van de digitalisering in Meander. Allereerst willen wij een goed beeld krijgen van alle initiatieven en processen die in Meander lopen.