Klachtencommissie

Heeft u uw klacht besproken met de klachtenfunctionaris, maar bent u niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u met uw klacht naar de Klachtencommissie van Meander Medisch Centrum.

Terug

De Klachtencommissie bestaat uit:

  • een voorzitter (extern, dus niet verbonden aan ons ziekenhuis);
  • een lid (voorgedragen door de CliĆ«ntenraad van Meander en extern, dus niet verbonden aan ons ziekenhuis);
  • een medisch specialist;
  • een teammanager;
  • een ambtelijk secretaris.

Hoe werkt de Klachtencommissie? 

  • Alleen uzelf, iemand die door u gemachtigd is of een nabestaande die uw wil vertegenwoordigt, kan een klacht indienen. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Klachtencommissie.
  • Als het voor de behandeling van uw klacht nodig is uw (medisch) dossier in te zien, dan heeft de commissie hiervoor uw toestemming nodig. Hiervoor krijgt u van de ambtelijk secretaris een machtigingsformulier toegestuurd.
  • De Klachtencommissie onderzoekt of uw klacht gegrond is. Uw klacht wordt voorgelegd aan de zorgverlener(s) tegen wie uw klacht gericht is. Aan hem of haar wordt een reactie op uw brief gevraagd. Deze ontvangt u ook. 
  • De commissie nodigt u uit voor gesprek. In dit gesprek kunnen u en de beklaagde medewerker(s) of arts(en) meer informatie geven. Zo kan de Klachtencommissie tot een gewogen oordeel komen.
  • De Klachtencommissie doet meestal binnen 4 weken na het gesprek een schriftelijke uitspraak. Eventueel neemt  de commissie in haar uitspraak aanbevelingen op om de zorg te verbeteren. De raad van bestuur van Meander krijgt altijd een kopie van de uitspraak en bewaakt de voortgang van de aanbevelingen.

Geheimhoudingsplicht

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Alle leden van de Klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht. Lees voor meer informatie het reglement van de Klachtencommissie.