Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wie werken er in het Niercentrum

In het Niercentrum Midden-Nederland werken verschillende zorgverleners, zoals dialyseverpleegkundigen, nefrologen, maatschappelijk werkers, diëtisten, zorgassistenten, geestelijk verzorgers, een secretaresse en een manager. 

 

Dialyseverpleegkundigen

Tijdens uw verblijf op de afdeling Hemodialyse krijgt u het meest te maken met de dialyseverpleegkundigen. Zij werken met elkaar in een specialistisch team. De dagelijkse gang van zaken is in handen van één van de     

dialyseverpleegkundigen. De dialyseverpleegkundige is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dialysebehandeling. De verpleegkundige sluit u aan op de dialysemachine, doet de controles, loopt visite met de arts en sluit u ook weer af van de machine.

 

Ook zal de verpleegkundige u actief betrekken bij het uitvoeren van de behandeling. Iedere patiënt krijgt een dialyseverpleegkundige toegewezen die verantwoordelijk is voor het coördineren en continueren van uw verpleegkundige zorg (= Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige, EVV). Het coördineren van de zorg door de EVV-er verloopt in samenwerking met andere medewerkers zoals de nefroloog, maatschappelijk werker en diëtiste. De zorg bestaat onder andere uit het bekijken van de diverse dialysemogelijkheden, de voorbereiding op een

transplantatie, de informatie over vakantie, enzovoort. Zo nodig vindt er overleg plaats met de diverse disciplines. Indien u dat wenst wordt er contact onderhouden met de familie.

 

Nefroloog

De nefroloog komt één keer per week bij u langs terwijl u aan het dialyseren bent. Hij/zij bespreekt met u de

behandeling, bekijkt uw bloeduitslagen en u kunt vragen stellen. Eén keer per jaar heeft u een afspraak met de nefroloog, deze afspraak zal door de secretaresse voor een dialysebehandeling gepland worden. 

 

Heeft u gekozen voor peritoneaal dialyse, dan ziet u de nefroloog elke keer als u een polikliniekafspraak heeft.
Thuishemodialyse patiënten zullen één keer per maand de nefroloog zien, op de dag dat ze in het centrum dialyseren. Daarnaast hebben thuishemodialyse patiënten en peritoneaal dialyse patiënten contact met de nefroloog via dokter.nl.

 

Manager

De manager is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling.

 

Secretaresse

De secretaresse van het Niercentrum helpt u met het maken van dialysegerelateerde afspraken bij verschillende disciplines en instanties. Omdat u drie keer per week naar het Niercentrum komt, worden afspraken zoveel mogelijk voor of na uw dialysebehandeling gepland.

 

Medisch maatschappelijk werker

Bij een nierfunctievervangende behandeling maakt u ook kennis met één van onze maatschappelijk werkers. Tijdens een eerste gesprek wordt uw situatie besproken en wordt er gezamenlijk met u gekeken of u hulp of advies nodig heeft. De maatschappelijk werker probeert een verbinding te leggen tussen de omgeving waar u woont/werkt en het behandelteam. Tijdens de gesprekken denkt de maatschappelijk werker met u mee over vragen, antwoorden en problemen die met de behandeling samen kunnen hangen, zoals bijvoorbeeld hoe dialyse ingepast kan worden in uw dagelijks leven.

 

Naast voorlichting over bijvoorbeeld de Nierstichting en de patiëntenvereniging, kunt u ook bij hen terecht met financiële vragen. De medisch maatschappelijk werker helpt u ook bij problemen met het taxivervoer. Indien nodig wijst de maatschappelijk werker u de weg naar andere hulpverlenende instanties. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene nummer: 033 - 850 50 50 (vraag naar de maatschappelijk werker van het Niercentrum Midden- Nederland).

 

Diëtist

De diëtiste komt regelmatig bij u langs op de dialyse-afdeling. Zij bespreekt samen met u aan de hand van uw

bloeduitslagen of uw dieet nog toereikend is of dat het dieet aangepast moet worden. Als u heeft gekozen voor peritoneaal dialyse, dan ziet u de diëtist wanneer u voor controle komt of op afspraak.

 

Zorgassistent Dialyse

Tijdens de dialyse biedt onze zorgassistent u een kopje koffie/thee, soep en een broodje aan. Ook is de

zorgassistent er voor de ondersteunende taken.

 

Geestelijk verzorger

Bij mensen die een dialysebehandeling ondergaan, kunnen allerlei vragen opkomen: over hun ervaringen,
hun zorgen en verwachtingen of wellicht ook andere zaken. Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek,
dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger van Meander Medisch Centrum. Iedereen kan om een gesprek vragen, ongeacht of u een kerkelijke achtergrond hebt. U kunt dit regelen via de dialyseverpleegkundige op de afdeling.

 

Het kan nodig zijn dat op verzoek van de nefroloog, een andere zorgverlener (bijvoorbeeld wondconsulente, vaatchirurg, psycholoog of geriater) bij u langs komt tijdens de dialysebehandeling.