Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategische beleid van Meander Medisch Centrum, het functioneren van de Raad van Bestuur en fungeert daarnaast als klankbord voor de leden Raad van Bestuur.

 

Hieronder vindt u de volgende informatie over de Raad van Toezicht:

- Samenstelling

- Reglement Raad van Toezicht

- Auditcommissie Financiën en Vastgoed

- Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

 

Samenstelling

De leden van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen:

- De heer prof. dr. G.P. (Gert) Westert (voorzitter)

- Mevrouw. drs. J. (Janine) van Diggelen RA

- De heer drs. J. (Jan) Schaart MHA (vice-voorzitter)

- De heer R. (Ronald) Sijberden RA RC

 

Leden Raad van Toezicht Meander Medisch Centrum


Voor wat betreft de bezoldiging, de overlegstructuur en het rooster van aftreden wordt verwezen naar het Jaardocument.

 

Reglement Raad van Toezicht

In het Reglement Raad van Toezicht zijn onder andere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze van leden Raad van Toezicht vastgelegd.

Binnen de Raad zijn twee commissies actief, te weten de Auditcommissie Financiën en Vastgoed en de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

 

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever voor de leden Raad van Bestuur. Specifiek is deze taak belegd bij de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij houden toezicht op en doen voorstellen voor de benoeming en beloning van de Raad van bestuur. Ook voeren de commissieleden periodiek functioneringsgesprekken met de leden Raad van Bestuur.  Voor deze taak wordt verantwoording afgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht tijdens de reguliere vergaderingen. Ook het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Auditcommissie Financiën en Vastgoed

Naast uit twee leden van de Raad van Toezicht, bestaat deze commissie uit een lid Raad van Bestuur met de portefeuille Financiën en Vastgoed en de voorzitter Raad van Bestuur. Ondersteuning wordt verleend door een materiedeskundige secretaris. Onderwerpen die geagendeerd worden zijn o.a. de financiële resultaten en risico’s, de jaarrekening en het accountantsverslag, (meerjaren)begroting, het vastgoedbeleid, het treasurybeleid en het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem. De commissie komt ca. 4 keer per jaar bijeen. Terugkoppeling van deze vergaderingen vindt plaats aan de voltallige Raad van Toezicht door het beschikbaar stellen van de notulen c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht. Het reglement Auditcommissie Financiën en Vastgoed is in bewerking.

 

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Naast twee leden van de Raad van Toezicht wordt de commissie gevormd door een lid Raad van Bestuur met de portefeuille Kwaliteit en de (beleidsmatige)ondersteuning wordt verleend door de beleidsadviseur Kwaliteit. Onderwerpen die geagendeerd worden zijn o.a. het jaarplan Kwaliteit, de  Kwaliteitsparagraaf Jaardocument Jaarplan Kwaliteit, de voortgangsrapportages Kwaliteit en Patiëntveiligheid (bijv. inspectierapportages etc) en de voortgang op de kwaliteitsindicatoren. Zie ook reglement auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Vanuit deze commissie wordt geparticipeerd in het tweejarig onderzoek ‘Beter leren toezien’. Dit onderzoek richt zich op het exploreren en expliciteren van de rol van Raden van Toezicht bij het toezien op patiëntveiligheid. Doel is het achterhalen van praktische handvatten om het toezicht adequaat uit te voeren.

De commissie komt 2 keer per jaar bijeen. Terugkoppeling van deze vergaderingen vindt plaats aan de voltallige Raad van Toezicht door het beschikbaar stellen van de notulen c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd in de vergadering van de Raad van Toezicht. Er is een reglement commissie Kwaliteit beschikbaar.