Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Organogram

Besturingsmodel
Het besturingsmodel van Meander gaat uit van drie besturingsniveaus: Raad van Bestuur/co-bestuur, centrummanagement en teammanagement. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen. Elk lid stuurt rechtstreeks een deel van het management van de organisatieonderdelen aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt.


Medische Staf
De medisch specialisten van Meander Medisch Centrum zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS heeft ruim tweehonderd leden, werkzaam in 32 specialismen. Ieder specialisme heeft een vertegenwoordiger in de Kernstaf. De VMS functioneert als (mede) beleidsbepalend orgaan binnen het ziekenhuis. Het bestuur van de VMS bestuurt het ziekenhuis op strategisch niveau mee met de Raad van Bestuur in het Bestuurlijk overleg. De VMS is verantwoordelijk voor medisch inhoudelijk kwaliteitsbeleid en behartigt de belangen van (het collectief van) de leden.

 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf bij Meander Medisch Centrum

Sinds 1 januari 2015 zijn de vrijgevestigde medisch specialisten binnen Meander Medisch Centrum verenigd in een coöperatie, het Coöperatief MSB Meander Medisch Centrum U.A.

Het MSB bestaat uit meer dan 150 medisch specialisten en ca. 50 overige medewerkers, w.o. fellows, chefs de clinique, sectiesecretaresses, researchpersoneel en arts-assistenten (ANIOS). Ga naar de webpagina van het MSB.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. Meander voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governance Code.


Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Raad van Bestuur. De raad is ingesteld op grond van de Wet medezeggenschap cliëntenraden ziekenhuizen.


Ondernemingsraad
De OR van Meander Medisch Centrum overlegt met de Raad van Bestuur over het ziekenhuis- en personeelsbeleid en vertegenwoordigt de medewerkers. De OR is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.