Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander beleeft een uitzonderlijk en intensief 2020

In het Jaarbeeld 2020 blikt Meander Medisch Centrum terug op het jaar waarin de coronapandemie een uitzonderlijk grote impact had op de samenleving en de zorg. Tot op de dag van vandaag vervullen de Nederlandse ziekenhuizen een cruciale rol bij de opvang en behandeling van coronapatiënten. Als regionaal ziekenhuis vervulde Meander een belangrijke functie tijdens de coronacrisis. In maart 2020 werden de eerste coronapatiënten opgenomen in Meander. Het was het begin van een zware en intensieve periode waarin een groot beroep werd gedaan op alle medewerkers en patiënten.

 

Samenwerking

Dankzij de inspanning van alle medewerkers en de goede samenwerking met ketenpartners, is Meander in staat gebleken om in 2020 de zorg voor corona patiënten te combineren met haar reguliere ziekenhuisfunctie. Door snel op te schalen bij toenemende aantallen coronapatiënten en snel weer af te schalen als daar ruimte voor was, is Meander er in geslaagd ruim 90% van de normale zorgcapaciteit te leveren. Meander is alle medewerkers die in het ziekenhuis en vanuit huis hieraan een bijdrage hebben geleverd dankbaar. Datzelfde geldt voor de samenwerking met ketenpartners waaronder de huisartsen, ambulancedienst, andere ziekenhuizen en VVT instellingen.

 

In 2020 hebben we als Meander vooral ervaren dat het ziekenhuis, ondanks de fysieke afstand, nog nooit zo verbonden was met patiënten en ketenpartners. Dat gold ook voor de medewerkers onderling. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat alleen sámen de klus kan worden geklaard. Samenwerking is één van de klantbeloften van Meander en juist de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid maken mogelijk dat het ziekenhuis er ’kan zijn voor mensen, op de momenten die ertoe doen’.

 

Digitalisering en zorg voor elkaar

Naast de corona zorg zag Meander afgelopen jaar ook mogelijkheden om ontwikkelingen voort te zetten. Zo is er versneld ingezet op de digitalisering van de dienstverlening aan patiënten door teleconsulten en monitoring vanuit huis. De regionale samenwerking is onder andere op het gebied van corona- en oncologiezorg structureel geïntensiveerd. Ook zijn er voor medewerkers extra mogelijkheden gecreëerd voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken en was er veel aandacht voor de vitaliteit en ontwikkeling van het personeel.

 

Financieel gezond

Meander heeft het jaar 2020 afgesloten met een jaarresultaat van € 7 miljoen positief. Dit ligt in lijn met het begrote jaarresultaat van € 5 miljoen. Het jaarresultaat pakte deels hoger uit doordat de uitvoering van onderhoud en investeringsprojecten in 2020 werd vertraagd vanwege andere prioriteiten tijdens de corona crisis. Investeringsprojecten die in 2020 tijdelijk werden uitgesteld, zijn inmiddels weer opgepakt. Zo zal in 2021 worden gestart met de uitbreiding van het OK-complex aan de Maatweg en wordt in 2021 het nieuwe centrum voor oncologische zorg gerealiseerd. De huidige gezonde financiële positie stelt Meander in staat in de nabije toekomst dergelijke grote investeringsprojecten te realiseren.

 

Bekijk en lees online het Jaarbeeld 2020

Informatie bijgewerkt: 19 May 2021