Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander behoudt financieel gezonde positie

Het financieel beleid van Meander richt zich op het hand in hand gaan van het leveren van uitstekende medische zorg en een ‘gezonde’ financiële bedrijfsvoering, waarbij er voldoende financiële ruimte moet zijn om (zorg-) innovaties te realiseren. Meander heeft 2017 afgesloten met een positief operationeel resultaat van € 5,1 miljoen, conform het begrote jaarresultaat. Hierin zijn niet de eenmalige afkoopkosten meegenomen die Meander heeft gemaakt voor het gedeeltelijk herfinancieren van haar leningen. Voor deze afkoopkosten was in de jaarrekening 2016 al een bestemmingsreserve getroffen. Inclusief deze eenmalige kosten bedraagt het resultaat over 2017 € 9,2 miljoen negatief. Door de herfinanciering (met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector) heeft Meander de toekomstige financieringslasten substantieel verlaagd, waardoor er meer ruimte in de exploitatie komt om uitstekende en betaalbare medische zorg te kunnen blijven leveren.

 

Meander heeft in 2010 geld geleend bij banken om (een deel van) het nieuwe ziekenhuis te financieren. In die periode was de rente een stuk hoger dan nu het geval is. Net zoals iedereen, wil ook Meander profiteren van de lagere rentestanden op dit moment. Met een borging van het Waarborgfonds voor de Zorg en een eenmalige afkoop van het hoge rentecontract, hebben we onze leningen opnieuw kunnen herfinancieren tegen een lager rentetarief. Deze eenmalige afkoopkosten bedragen € 14,3 miljoen euro. Deze investering betaalt zich de komende jaren terug door het lagere rentetarief dat Meander heeft kunnen afsluiten. Deze situatie is vergelijkbaar met het verlagen van de hypotheekrente waarvoor een boete is verschuldigd. De komende jaren heeft het ziekenhuis hier financieel voordeel van.

 

Met het jaarresultaat 2017 behoudt Meander haar financieel gezonde positie. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 78,8 miljoen en de solvabiliteit bedraagt 18,7% en voldoet ruim aan de bancaire normen. Ook de liquiditeitspositie van Meander is zeer gezond.

 

Lees hier de jaarrekening 2017 

 

 

 

Informatie bijgewerkt: 24 October 2018