Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Milieu en duurzaamheid in Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis met de ambitie om elke dag de beste zorg te leveren door middel van een compleet pakket hoogwaardige ziekenhuiszorg. Iedere patiënt kan rekenen op klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg. Patiëntenzorg en milieu en duurzaamheid sluiten goed op elkaar aan. Patiëntenzorg is gericht op een gezond leven nu, terwijl duurzaamheid een leefbare wereld voor toekomstige generaties beoogt te borgen. Een vervuild en belast milieu en leefomgeving vormen daarnaast een belangrijke oorzaak van gezondheidsklachten.

 


We weten dat wij als ziekenhuis een hoge impact hebben op het milieu en de leefomgeving. In termen van CO2 uitstoot, energiegebruik, watergebruik, verkeer en vervoer, afvalproductie, het gebruik van grondstoffen en voedselproductie is de milieubelasting te vergelijken met die van een forse stadswijk. Ook veroorzaakt Meander een aanzienlijke emissie naar de lucht, bodem en het oppervlaktewater. Daarom hebben we een milieu- en duurzaamheidsverklaring opgesteld. Een samenvatting vindt u op deze pagina.

 

 • De onderwerpen milieu en duurzaamheid zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We stellen ons tot doel om de milieubelasting door de organisatie zoveel mogelijk te minimaliseren en de milieuprestatie continu te verbeteren door middel van verduurzaming van gebouwen, activiteiten en werkprocessen. Daarbij hoort ook vermindering van verspilling.
 • De milieu- en duurzaamheidsverklaring van Meander Medisch Centrum sluit aan bij de ambitie van de gemeente Amersfoort om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te willen zijn en aan het appel dat de gemeente aan Meander heeft gedaan om hierin gezamenlijk  op te trekken. Het is in die zin onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Meander heeft.
 • Het ziekenhuisgebouw is ontworpen volgens een hoge duurzaamheidstandaard. Een zorgvuldige keuze van materialen en technieken leidde tot een GreenCalc+ label B met een score van 233. De toepassing van warmte/koudeopslag, warmtepompen en betonkernactivering en andere efficiency maatregelen zorgen samen voor een energiezuinig gebouw. De ziekenhuisgebouwen zijn flexibel ontworpen, zodat bij gewijzigde functionaliteit of herindeling minder behoefte is aan nieuwbouw. Ook is gelet op een optimaal binnenklimaat met als uitgangspunten daglicht, contact met groen, rust en architectonische aansluiting bij het omgelegen Eemlandschap.
 • Bij de minimalisering van de milieubelasting gelden de vigerende wet- en regelgeving inclusief de milieuvergunningen van Meander als minimum standaard en streeft Meander een anticiperende en proactieve naleving van deze wet- en regelgeving na. Op deze manier zijn wij continu bezig met de verbetering van onze milieuprestatie: 
 1. Vermindering van het energiegebruik van gebouwen en door werkprocessen
 2. verduurzaming van de energieopwekking en het energiegebruik van Meander
 3. vermindering van het gebruik van drinkwater door werkprocessen en van proceswater van gebouwen
 4. de maximale toepassing van criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid in de huisvesting en bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en herinrichting van gebouwen
 5. verhoging van het recyclepercentage van het afval en reductie van de afvalstromen
 6. waar mogelijk verminderen van de milieubelasting die uitgaat van verkeer en vervoer van en naar Meander
 7. tegengaan en vermindering van voedselverspilling
 8. reductie van het gebruik van grondstoffen, artikelen, materialen of producten door tegengaan van verspilling en de introductie van slimmere werkprocessen of minder milieubelastende alternatieven
 9. vermindering van de emissies naar lucht, bodem, riool en oppervlaktewateren
 10. tegengaan van hinder naar de omgeving in de vorm van geluidsoverlast, verlichting en geuroverlast.

 

‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’
Ter ondersteuning van het realiseren van deze doelen zal Meander onderzoeken of ondertekening van de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ haalbaar is. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het milieu- en duurzaamheidbeleid, bewaakt ten minste jaarlijks de voortgang en treft maatregelen wanneer de doelstellingen van dit beleid niet worden gehaald. Om dit te realiseren, gaan we als volgt te werk:

 • bijhouden van, anticiperen op en, door middel van interne controles en auditing, proactief voldoen aan wet- en regelgeving;
 • bijhouden van, anticiperen op en proactief benutten van de technologische ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid;
 • het milieubeleid wordt geactualiseerd en jaarlijks worden milieuactieplannen opgesteld en uitgevoerd waarin voor dat jaar de kritische prestatie-indicatoren worden vastgelegd;
 • een registratie van de prestaties op de onderscheiden milieu- en duurzaamheidgebieden wordt bijgehouden en de resultaten daarvan worden vastgelegd in een milieujaarverslag;
 • instelling en instandhouding van een ziekenhuisbreed milieuteam;
 • duurzame inkoop van materialen, producten en diensten;
 • waar nodig procedures, protocollen en instructies die milieu en duurzaamheid in werkprocessen vastleggen en borgen en interne handhaving daarvan garanderen;
 • het beschikbare budget in termen van geld en uren ten behoeve van uitvoering en borging van milieu en duurzaamheid beschikbaar houden.