28 December 2022

Meander introduceert netwerk van gekozen peers

Meander Medisch Centrum is een pilot rondom peer support gestart. Peer support gaat over een gelijke, een collega, die steun geeft aan een andere collega. In Meander was dit al georganiseerd voor medisch specialisten, maar niet voor alle medewerkers. Op de Intensive Care, Spoedeisende Hulp, Hartbewaking, Dialyse en drie verpleegafdelingen is in kaart gebracht wie de natuurlijke vertrouwenspersonen zijn. De collega’s die het meest genoemd werden, hebben een training aangeboden gekregen. In totaal zijn er 23 peers getraind. De droom die ten grondslag ligt aan deze ontwikkeling is dat er geen collega’s lange tijd wakker liggen, zonder dat er aandacht voor hen is na een incident of schokkende gebeurtenis.

Terug

Werken in de zorg betekent dat je soms heftige en ingrijpende dingen meemaakt. Over het algemeen wordt er in Meander na een impactvolle gebeurtenis op de werkvloer goed omgekeken naar collega’s. Toch vindt Meander het belangrijk om dat wat al gebeurt, te borgen. Zodat het niet van toeval afhankelijk is. Dat is doormiddel van deze pilot gebeurd. De dialyse is een van de afdelingen die deelgenomen heeft aan de pilot. Drie verpleegkundigen zijn door hun team naar voren geschoven als natuurlijk vertrouwenspersoon: Lia Turkesteen, Yvonne Los en Joke Poldervaart. Zij zijn meteen enthousiast van start gegaan. Lia vertelt: “De dialyse is van nature al een erg open afdeling. Wij hebben verschillende acties ondernomen om onszelf als peers te presenteren. Zo hebben wij een presentatie gegeven aan ons team, onze contactgegevens zijn opgenomen in het welkomstboekje voor nieuwe collega’s op de afdeling en wij hebben een appgroep aangemaakt met de leidinggevende. Toch zien we onze rol niet echt als een nieuwe functie, maar meer als iets wat natuurlijk gaat. Ondanks dat wij nu peers zijn, blijven we uiteraard allemaal op elkaar letten. En mogen collega’s zich ook bij anderen melden als ze zich daar prettig bij voelen.”

Inhoud training

Tijdens de training hebben de collega’s onder andere geleerd wat ingrijpende gebeurtenissen zijn en wat normale en getraumatiseerde reacties hierop zijn. Maar ook wat hun taken als peer wel en niet zijn. Yvonne vertelt: “Dankzij de training ben ik mij nu bewuster van hoe het traject na een incident loopt. Het is belangrijk om op verschillende momenten contact te zoeken met de betreffende collega: direct na het incident, twee weken later en zes weken later. Het incident kan twee of zes weken later heel anders beleefd worden dan direct erna. Ik zet deze contactmomenten nu ook bewust in mijn agenda. Daarnaast merk ik dat ik tijdens incidenten ook meer om mij heen kijk. Hoe gedragen collega’s zich? Merk ik iets op?” Joke vult aan: “Soms voelt het contactmoment na zes weken wat onnatuurlijk. Maar collega’s ervaren het wel als prettig. Het belangrijkste is dat collega’s zich gehoord voelen, dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. En het ultieme doel is natuurlijk dat er geen collega meer wakker ligt van het werk. Het is mooi als wij daar iets aan kunnen bijdragen.”

Vervolg

In Meander is een werkgroep peer support opgericht waarin collega’s van de Verpleegkundig Advies Raad, P&O, Geestelijke Verzorging en Kwaliteit en Veiligheid vertegenwoordigd zijn. Zij hebben de pilot recent geëvalueerd. De resultaten zijn positief en de geleerde lessen worden meegenomen voor de verdere uitrol. Ook in 2023 worden er weer trainingen georganiseerd voor teams die hier behoefte aan hebben.